บรรยาย:กฎเกณฑ์4ประการ (เกาะอฺวาอิด อัรบาอฺ) + PDF ประกอบการบรรยาย

“กฎเกณฑ์4ประการ ลักษณะของพวกมุชริกีน(ตั้งภาคี)”
อ.อัฟฎอลุดดีน บินกอเซ็ม
มหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารประกอบการบรรยาย : https://drive.google.com/file/d/1Ut60juzeNOyKfbaiG_9nLBNIpTkT_SIA/view?fbclid=IwAR3wrzUmpuFAddyDIgMPR0pYpwZ087Zz1C8uGFhdT-OiGEgry947aRplCLQ