บทความ

“ทรัพย์ฮะรอมนำมาสร้างมัสยิดได้หรือไม่?”

คำถาม “ทรัพย์ฮะรอมนำมาสร้างมัสยิดได้หรือไม่?” คำตอบ ‪#‎หนึ่ง ทรัพย์ฮะรอมมีสองประเภทคือ ฮะรอมเพราะวิธีการได้ามาและฮะรอมเพราะตัวของมันเอง ‪#‎สอง ทรัพย์ที่ได้มาโดยวิธีการไม่ถูกต้องยังแบ่งได้เป็นสองประเภทคือได้มาด้วยการขีนใจและได้มาโดยสมัครใจ ‪#‎สาม หากได้มาโดยการขีนใจต้องนำกลับไปคือเจ้าทรัพย์ในกรณีที่คิดกลับเนื้อกลับตัว หากค้นหาเจ้าของไม่เจอจะด้วยกรณีใด ให้นำทรัพย์นั้นไปบริจาค โดยตั้งเจตนาบริจาคแทนเจ้าของทรัพย์นั้นในกิจการที่เป็นประโยชน์แก่ปวงมุสลิม หนึ่งในนั่นคือการสร้างมัสยิด ‪#‎สี่ สิ่งใดที่ฮะรอมเพราะตัวของมันเอง เช่น สุรา สุกร ไม่สามารถแปลเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์ใดๆ ได้ หรือทรัพย์ที่ลักมา โกงมา ปล้นมา หากสามารถนำไปคืนเจ้าของได้แต่ไม่ยอมนำไปคือ ไม่สามารถนำทำประโยชน์อะไร ‪#‎ห้า กรณีของ “ดอกเบี้ย” นักวิชาการมีความเห็นแตกต่างกันในกรณีที่ผู้นั้นกลับเนื้อกลับตัวแล้ว แต่ทรัพย์ดอกเบี้ยยังคงมีอยู่หรือเหลืออยู่ เขาจะทำอย่างไร ส่วนหนึ่งเห็นว่าสามารถนำไปบริจาคเป็นประโยชน์แก่ปวงมุสลิมได้ เช่น สร้างมัสยิดเป็นต้น แต่อีกส่วนหนึ่งเห็นว่าหากเป็นทรัพย์อื่นที่มิใช่ดอกเบี้ยแม้จะเป็นทรัพย์ฮะรอมสามารถนำมาสร้างมัสยิดได้ แต่ถ้าเป็น “ดอกเบี้ย” ถือว่าไม่ได้ ‪#‎หก การรับบริจาคสร้างมัสยิด ไม่จำเป็นต้องสอบถามผู้บริจาคว่าได้ทรัพย์มาอย่างไร แม้ผู้บริจาคจะมีความประพฤติไม่ดี เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ย การพนัน หรือไม่มีความเคร่งครัด ก็ตาม ‪#‎ข้อเสนอแนะของผู้แปลและรวบรวม———————————————เพื่อออกจากข้อขัดแย้ง หากทราบชัดเจนว่าทรัพย์นั้นเป็นดอกเบี้ยและเจ้าของดอกเบี้ยต้องการกลับเนื้อกลับตัวแต่ยังทรัพย์ดอกเบี้ยเหลืออยู่ก็ควรนำไปใช้จ่ายในกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์ของปวงมุสลิม โดยเว้นเรื่องนำไปสร้างมัสยิด ข้อมูลเหล่านี้รวบรวมและแปลมาจาก———————————————1- http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx… 2-http://www.binbaz.org.sa/mat/15776 วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ […]

admin

July 20, 2021

บทความ

อะฮฺลุลกุรอานคือใคร? แล้วใครมีสิทธิ์เป็นได้บ้าง?

อะฮฺลุลกุรอานคือใคร? แล้วใครมีสิทธิ์เป็นได้บ้าง? ท่านอิมามอิบนุ้ลก็อยยิมได้กล่าวว่า“อะฮฺลุลกุรอาน(พรรคพวกของอัลกุรอาน)นั้นคือ ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของอัลกุรอาน ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ท่องจำอัลกุรอานก็ตามส่วนผู้ที่ท่องจำอัลกุรอานแต่ไม่เข้าใจความหมายและไม่ปฏิบัติตามคำสอนของอัลกุรอานนั้น เขามิใช่ผู้หนึ่งจากอะฮฺลุลกุรอาน แม้ว่าเขาจะอ่านและท่องจำอัลกุรอานได้อย่างถูกต้องแม่นยำประหนึ่งลูกศรที่พุ่งเข้าเป้าอย่างตรงเผงก็ตาม” จากตำราซาดุ้ลมะอาดของท่านอิมามอิบนุ้ลก็อยยิม เล่มที่ 1 หน้าที่ 327 และท่านชัยคฺอับดุลอะซีซ บิน บาซ ได้กล่าวในคำตอบปัญหาศาสนาในประเด็นนี้ไว้ว่า “และหากเขาสามารถท่องจำได้ด้วยก็จะยิ่งนับว่าสมบูรณ์แบบมากที่สุด” อ่านเพิ่มเติมได้จากฟัตวาชัยคฺบินบาซhttps://binbaz.org.sa/fatwas/28443/%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86?fbclid=IwAR0OiWnR3iqFyKOIZVc9Srleo-tOxKoRirGtGlK72u6QYYXJPd9Ps6nc9qE ฉะนั้นผู้ใดที่ท่องจำอัลกุรอานได้ไม่มากหรือแทบไม่ได้เลย ท่านอย่าได้ท้อใจ เพราะหากท่านนำคำสอนจากอัลกุรอานไปปฏิบัติตามเท่าที่ท่านมีความสามารถท่านก็มีโอกาสจะได้เป็นหนึ่งในอะฮฺลุลกุรอาน(พรรคพวกของอัลกุรอาน)ด้วยเช่นกัน แต่หากผู้ใดสามารถท่องจำอัลกุรอานได้พร้อมกับเข้าใจความหมายและนำไปปฏิบัติตามก็นับว่าเขาได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺอย่างล้นพ้น และหนึ่งในคุณประโยชน์จากคำพูดของอิมามอิบนุ้ลก็อยยิมและเชคบินบาซ(รวมถึงปราชญ์อาวุโสท่านอื่นๆที่ไม่ได้นำมาเสนอในที่นี้)ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ก็คือ …คุณค่าและเกียรติของปราชญ์อิสลามชั้นอาวุโสที่มีความสามารถในการท่องจำอัลกุรอานพร้อมกับเข้าใจความหมายและนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ที่ซึ่งคนธรรมดาสามัญ รวมถึงนักสอนศาสนา, นักเผยแผ่ศาสนาธรรมดาทั่วไปที่มีความรู้ไม่ถึงระดับปราชญ์ชั้นอาวุโสจะไปจาบจ้วงล่วงเกินหรือดูถูกดูแคลนในความรู้ความสามารถในด้านศาสนาของพวกท่านไม่ได้ และการนินทากล่าวหาใส่ร้ายปราชญ์เหล่านี้ในสิ่งที่ไม่มีหลักฐานคือการกินเนื้อที่อาบยาพิษที่ผู้ใดที่กินเข้าไปแล้วย่อมได้รับความพินาศ…วัลลอฮฺ อะอฺลัม

admin

July 18, 2021

บทความ

เจ้าหนี้ต้องจ่ายซะกาตจากทรัพย์ที่ยังอยู่กับลูกหนี้หรือไม่

เมื่อ ชัยคฺ บิน บาซ ร่อฮิม่าฮุ้ลลอฮฺถูกถามเรื่อง : เจ้าหนี้ต้องจ่ายซะกาตจากทรัพย์ที่ยังอยู่กับลูกหนี้มั้ย————————————————- السؤال :-ما الرأي في الدين الذي يمضي عليه الحول وهو عند المدين ولم أستلم، هل أخرج الزكاة أم كيف أتصرف جزاكم الله خيرًا ؟ คำถาม :ขอความเห็นเกี่ยวกับหนี้สินที่ดำเนินมาจะครบรอบปีซึ่งอยู่กับลูกหนี้ โดยที่ข้าพเจ้า(เจ้าหนี้) ยังไม่ได้รับคืนหนี้สินนั้น(จากลูกหนี้)เลย ฉันจะต้องจ่ายซะกาตหรือไม่ แล้วฉันจะต้องทำอย่างไร , ขออัลลอฮฺตอบแทนคุณงามความดีแก่ท่านด้วย ? الجواب :-إذا كان الدين على إنسان معسر، فلا زكاة فيه حتى تقبضه، คำตอบ :กรณีที่หนี้สินนั้นอยู่กับลูกหนี้ที่ยังไม่สะดวกใช้ มีความทุกข์ยากลำบากที่จะชดใช้ […]

admin

July 18, 2021

QA-ถามตอบ

ทรัพย์ฮะรอมนำมาสร้างมัสยิดได้หรือไม่?

คำถาม “ทรัพย์ฮะรอมนำมาสร้างมัสยิดได้หรือไม่?” คำตอบ ‪#‎หนึ่ง ทรัพย์ฮะรอมมีสองประเภทคือ ฮะรอมเพราะวิธีการได้ามาและฮะรอมเพราะตัวของมันเอง ‪#‎สอง ทรัพย์ที่ได้มาโดยวิธีการไม่ถูกต้องยังแบ่งได้เป็นสองประเภทคือได้มาด้วยการขีนใจและได้มาโดยสมัครใจ ‪#‎สาม หากได้มาโดยการขีนใจต้องนำกลับไปคือเจ้าทรัพย์ในกรณีที่คิดกลับเนื้อกลับตัว หากค้นหาเจ้าของไม่เจอจะด้วยกรณีใด ให้นำทรัพย์นั้นไปบริจาค โดยตั้งเจตนาบริจาคแทนเจ้าของทรัพย์นั้นในกิจการที่เป็นประโยชน์แก่ปวงมุสลิม หนึ่งในนั่นคือการสร้างมัสยิด ‪#‎สี่ สิ่งใดที่ฮะรอมเพราะตัวของมันเอง เช่น สุรา สุกร ไม่สามารถแปลเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์ใดๆ ได้ หรือทรัพย์ที่ลักมา โกงมา ปล้นมา หากสามารถนำไปคืนเจ้าของได้แต่ไม่ยอมนำไปคือ ไม่สามารถนำทำประโยชน์อะไร ‪#‎ห้า กรณีของ “ดอกเบี้ย” นักวิชาการมีความเห็นแตกต่างกันในกรณีที่ผู้นั้นกลับเนื้อกลับตัวแล้ว แต่ทรัพย์ดอกเบี้ยยังคงมีอยู่หรือเหลืออยู่ เขาจะทำอย่างไร ส่วนหนึ่งเห็นว่าสามารถนำไปบริจาคเป็นประโยชน์แก่ปวงมุสลิมได้ เช่น สร้างมัสยิดเป็นต้น แต่อีกส่วนหนึ่งเห็นว่าหากเป็นทรัพย์อื่นที่มิใช่ดอกเบี้ยแม้จะเป็นทรัพย์ฮะรอมสามารถนำมาสร้างมัสยิดได้ แต่ถ้าเป็น “ดอกเบี้ย” ถือว่าไม่ได้ ‪#‎หก การรับบริจาคสร้างมัสยิด ไม่จำเป็นต้องสอบถามผู้บริจาคว่าได้ทรัพย์มาอย่างไร แม้ผู้บริจาคจะมีความประพฤติไม่ดี เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ย การพนัน หรือไม่มีความเคร่งครัด ก็ตาม ‪#‎ข้อเสนอแนะของผู้แปลและรวบรวม———————————————เพื่อออกจากข้อขัดแย้ง หากทราบชัดเจนว่าทรัพย์นั้นเป็นดอกเบี้ยและเจ้าของดอกเบี้ยต้องการกลับเนื้อกลับตัวแต่ยังทรัพย์ดอกเบี้ยเหลืออยู่ก็ควรนำไปใช้จ่ายในกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์ของปวงมุสลิม โดยเว้นเรื่องนำไปสร้างมัสยิด ข้อมูลเหล่านี้รวบรวมและแปลมาจาก———————————————1- http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx… 2-http://www.binbaz.org.sa/mat/15776 วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ […]

admin

April 30, 2021

บทความ

เราจะพบกันในสวรรค์

เราจะพบกันในสวรรค์ มีคนถามเชคบินบาซว่า : ข้อตัดสินทางศาสนาว่าอย่างไรกับคำพูดที่ว่า(ในสวรรค์เราค่อยเจอกัน อินชาอัลลอฮ์) ขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีแก่ท่านด้วยท่านตอบว่า :คำพูดนี้ดี ไม่เป็นไร(พูดได้) เราขออัลลอฮ์ให้เราอยูด้วยกันและพบกันในสรวงสวรรค์ แต่ไม่ต้องกล่าวว่า อินชาอัลลอฮ์หรอก เพราะหากเป็นดุอาอ์ก็ไม่ต้องใช้คำนี้ #อ้างอิงhttp://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=159951 ما حكم القول: (في الجنة نلتقي إن شاء الله) جزاكم الله خيراً؟الشيخ ابن باز:هذا القول طيب ولا بأس به. نسأل الله أن يجمعنا بإخواننا في الجنة وأن نلتقي في الجنة، لكن لا يقول: إن شاء الله، فلا يستثني، بل يقول: نسأل الله […]

admin

April 6, 2021