[SERIES]ซื้อขายทองผ่อนหะรอม-ดอกเบี้ยจริงหรือ?

 เงินกระดาษซะกาตหาย

ดอกเบี้ยคืออะไร…. 

ซื้อรถผ่อนได้หรือไม่และทำไมไม่เป็นดอกเบี้ย

ใครว่าทองผ่อนได้