[SERIES]หลักการซื้อขายในอิสลาม

“หลักการซื้อขายในอิสลาม”

“หลักการซื้อขายในอิสลาม” [คำนิยาม,ชูรูตและรุก่นของการซื้อขาย]

Link = https://www.youtube.com/watch?v=pI1FOytJ1nQ

“หลักการซื้อขายในอิสลาม” [ตัวบทต่างๆที่เกี่ยวกับข้อตกลงในการซื้อขาย]

Link = https://youtu.be/uc5BzjUleO8

“หลักการซื้อขายในอิสลาม” [ประเด็นเกี่ยวกับธุรกรรมที่ต้องห้าม]

Link = https://youtu.be/xjwvRLShUUA

“หลักการซื้อขายในอิสลาม” [ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในการซื้อขายร่วมสมัย]

Link = https://youtu.be/IWQ-csPYfBM

“หลักการซื้อขายในอิสลาม” [เรื่องควรรู้เกี่ยวกับธุรกรรมชีวิตประจำวัน,ธุรกิจ,ฝากเงิน,ดอกเบี้ย,ธนาคาร]

Link = https://youtu.be/UHMOSkZXCBE

“หลักการซื้อขายในอิสลาม” [การเช่า,การว่าจ้าง]

Link = https://youtu.be/Vrk4gqKDYr0

“หลักการซื้อขายในอิสลาม” [ประกันภัย,ตะกาฟุล]

Link = https://youtu.be/ZyhR67f-uqw